ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ?>

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

на надання послуг з інженерного проектування

внесення змін до Схеми санітарної очистки міста Суми

 

1) ЗАМОВНИК:

Виконавчий комітет Сумської міської ради

в особі Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради

2) ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування – стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

ДП «Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» на замовлення Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради розроблено проект змін до Схеми санітарної очистки міста Суми (далі – Схема), що пропонується до затвердження рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради. 

Проект Схеми розроблено з метою реалізації повноважень виконавчих органів міських рад у галузі житлово-комунального господарства та на виконання напрямків реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до    2030 року, що була схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від                    08 листопада 2017 року № 820.

Метою розробки змін до схеми санітарної очистки міста Суми є приведення технічних рішень та заходів до сучасного стану нормативно-правових, законодавчих вимог в Україні, а також визначення:

–        черговості здійснення заходів із санітарного очищення;

–        обсягів робіт із санітарного очищення;

–        систем і методів поводження з побутовими відходами;

–        необхідної кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів, машин, механізмів, устаткування та інвентарю для здійснення робіт із прибирання об’єктів благоустрою;

–        доцільності проектування, будівництва, реконструкції, розширення об’єктів поводження з побутовими відходами, їх основних параметрів і місць розміщення;

–        обсягів фінансування заходів, передбачених схемою;

–        напрямків та об’єктів використання передових технологій, технічних рішень, технологічного обладнання, які відповідають природоохоронним та санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров’я людини.

Розробка змін до схеми санітарного очищення здійснюється відповідно до ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту».

Проект змін до Схеми враховує європейські підходи з питань управління відходами, що базуються на положеннях:

Рамкової Директиви № 2008/98/ЄС Європейського парламенту та Ради від              19 листопада 2008 р. «Про відходи та скасування деяких директив»;

Директиви Ради № 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 р. «Про захоронення відходів»;

Директиви 94/62/ЄС Європейського парламенту та Ради від 20 грудня                 1994 р. «Про упаковку та відходи упаковки»;

Директиви 2012/19/ЄС Європейського парламенту та Ради від 4 липня                 2012 р. «Про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)»;

Директиви 2006/66/ЄC Європейського парламенту та Ради від 6 вересня 2006 р. «Про батарейки і акумулятори та відпрацьовані батарейки і акумулятори».

 

 

3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено:

 • поводження з відходами:

операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);

операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше;

 • інші види діяльності:

утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів.

Так, проектом змін до Схеми санітарної очистки міста Суми  передбачається організація інфраструктури для управління з різними видами відходів, яка підлягатиме процедурі оцінки впливу на довкілля, зокрема:

 • Будівництво об’єкту сортування твердих побутових відходів м. Суми, потужністю 200 т/добу;
 • Зливна станція модульного типу на території каналізаційних очисних споруд м. Суми або на КНС № 3 або № 9. Потужність зливної станції – 50 куб. м/добу;
 • Будівництво ділянки переробки рослинних відходів (зеленого господарства), сортування та подрібнення будівельних та ремонтних відходів на вул. М.Лукаша 75, потужністю 25 т/добу. Площа 1,5 га.
 • Будівництво майданчику для складування вуличного змету. Площа 1,5  га. Розташування – Зарічний район, вул. Прикордонна (див. рис. 1).

Рекомендоване розташування об’єкту сортування ТПВ, потужністю 200 т/добу та розташування ділянки для складування вуличного змету.

 

Рисунок 1 – Рекомендоване розташування об’єкту сортування ТПВ, потужністю 200 т/добу

та розташування ділянки для складування вуличного змету. 

 

Тобто створення вищевказаної інфраструктури для управління відходами є об’єктами, що підлягають процедурі ОВД відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проект змін до Схеми санітарної очистки міста Суми є комплексним документом рішення якого в різній мірі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення. В ході здійснення СЕО мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори.

 

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики відходів створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та вимагають спеціальних та безпечних методів і засобів поводження з ними.

Розвиток відповідної інфраструктури в м. Суми на даний час знаходиться на низькому рівні. Запропонований проект змін до Схеми санітарної очистки міста Суми передбачає створення відповідної інфраструктури та визначає завдання, які покликані створити безпечну систему поводження з відходами, що в свою чергу мінімізує шкідливий вплив на здоров’я населення.

 

б) для територій з природоохоронним статусом;

Запропонований проект змін до Схеми санітарної очистки міста Суми не  містить потреби щодо визначення впливу на території з природоохоронним статусом.  

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Запропонований проект змін до Схеми санітарної очистки міста Суми не  містить потреби щодо визначення транскордонних наслідків документа державного планування.

 

 

5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО;

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію (УA), що представляє собою новий етап в розвитку договірних відносин між Україною та ЄС, спрямованих на політичну асоціацію та економічну інтеграцію.

Україна має поступово відійти від домінування захоронення ТПВ, як основного способу поводження з відходами, до сортування і розділення їх на потоки для повторного використання, перероблення або утилізації з захороненням залишків відходів на полігонах, що відповідають вимогам ЄС.

Запропонований проект змін до Схеми санітарної очистки міста Суми містить:

 • інформацію про існуючий стан і перспективи розвитку населеного пункту;
 • техніко-економічну оцінку існуючого стану санітарного очищення;
 • аналіз стану санітарного очищення та розробка першочергових заходів в управлінні побутовими відходами міста Суми;
 • заходи з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких), включаючи небезпечні відходи у їх складі;
 • заходи зі збирання, перевезення, перероблення, знешкодження та захоронення промислових відходів ІІІ-ІV класів небезпеки;
 • заходи з прибирання об’єктів благоустрою;
 • інформацію про вплив на навколишнє середовище від планової діяльності об’єктів інфраструктури управляння відходами;
 • техніко-економічні показники та розрахунок обсягів фінансування.

 

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованих змін до Схеми санітарної очистки міста Суми.

Крім того, в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

Альтернатива 2:

Передбачення у проекті змін до Схеми санітарної очистки міста Суми загальної інфраструктури поводження з відходами та здійснення заходів без диференціації такої інфраструктури за видами відходів.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

 

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об’єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об’єкт не підлягає статистичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

 • Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об’єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.
 • Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об’єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об’єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;
 • Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з’ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту змін до Схеми санітарної очистки міста Суми з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу змін до Схеми санітарної очистки міста Суми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження Плану на довкілля.

 

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

 

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

 • збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;
 • недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;
 • збереження цілісності природних угруповань диких тварин;
 • запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
 • охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;
 • недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;
 • розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
 • заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

 

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується наступна структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту змін до Схеми санітарної очистки міста Суми подаються до:

Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради.

Відповідальна особа: Начальник управління благоустрою департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради, Коренев Іван Вікторович (контактні дані: e-mail: vstpv@ukr.net, (0542) 700-597, 066-822-48-78)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня опублікування, тобто до  06 серпня  2019 року.

Comments are closed.